Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
Budownictwo i nieruchomości Służebność przesyłu 2017

Służebność przesyłu 2017

Szkolenie / Warsztat

Jak skutecznie zabezpieczyć i egzekwować interes stron – właścicieli nieruchomości i przedsiębiorstw przesyłowych na nowych i istniejących inwestycjach?

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Price icon Cena: Netto

Jeżeli:

 • Domagasz się uregulowania służebności przesyłu i chcesz wyposażyć się w komplet argumentów i instrumentów prawnych, które zostały skutecznie użyte w podobnych sprawach sądowych
 • Chcesz wiedzieć, jakie inne źródła prawa może wykorzystać zarówno właściciel nieruchomości i przedsiębiorstwo przesyłowe, aby zabezpieczyć swoje interesy: zgoda na wejście na nieruchomość, miejscowe plany zagospodarowania, decyzje administracyjne , ustawa o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny
 • Chcesz wiedzieć, jak skutecznie uzasadnić wysokość wynagrodzenia z tytułu służebności
 • Chcesz poznać wszystkie możliwości manewru w ustanowieniu bądź zanegowaniu zasiedzenia służebności

Zapraszamy na wyjątkowo narzędziowe warsztaty!

Podczas warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:

 • Jakie przesłanki wskazują na przesadne obciążenie dla nieruchomości bądź jej właściciela, i pozwalają domagać się od przedsiębiorstwa przesyłowego zmiany lokalizacji urządzeń, co jest bardzo trudne przy inwestycjach pożytku publicznego
 • Jak udowodnić zasiedzenie z punktu widzenia przedsiębiorstwa przesyłowego gdy brak stosownych dokumentów
 • W jakich wypadkach można skutecznie posłużyć się argumentem ochrony zdrowia w celu zablokowania niekorzystnej dla właściciela decyzji
 • Jakich metod proceduralnych użyć, gdy jest problem z ustaleniem drugiej strony sporu lub gdy druga strona powołuje się na inne organy/współwłaścicieli zaangażowane w sprawę, aby grać na zwłokę
 • Jak uregulować w umowie o ustanowienie służebności kwestię uciążliwości remontów bądź przebudowy urządzeń przesyłowych, aby zapobiec konfliktom i konieczności kierowania sprawy do sądu

Prelegent:

Andrzej Kulak
 
Adwokat, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od 2011 roku współpracuje z wiodącymi poznańskimi kancelariami. W latach 2013 – 2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego,  ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych. Współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie realizacji przez te podmioty inwestycji budowlanych.

Program warsztatów

1. Prawa i obowiązki stron w ustanawianiu służebności przesyłu: właścicieli nieruchomości i przedsiębiorstw przesyłowych w świetle najnowszego orzecznictwa:
 • Jak z punktu widzenia zapobiegania przyszłych wzajemnych roszczeń uregulować w umowie istotne warunki wykonywania służebności? Przytaczamy konkretne zapisy służebności, które są najczęściej kwestionowane w sądzie przez obie strony.
 • Kompleksowa analiza „wzorcowych” zapisów, które zabezpieczają interes właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorstw przesyłowych zebranych na podstawie rozpraw sądowych z 2016 roku.
 • Jak w praktyce sądowej interpretowane jest prawo przedsiębiorstwa do wykonywania służebności „w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie przez właściciela z nieruchomości obciążonej” (art. 287 k.c. i art. 288 k.c.) – czy np. częste prace przy urządzeniach przesyłowych mogą być podstawą do uzasadnionych roszczeń właścicieli?
 • Jak właściciel nieruchomości ma prawo uzasadniać subiektywne kryteria uciążliwości, które sąd musi wziąć pod uwagę? Jakie z tego wnioski płyną dla przedsiębiorstw przesyłowych?
 • W jakich sytuacjach wynagrodzenie z tytułu służebności nie musi należeć się właścicielowi?
2. Jak skutecznie i w sposób sprawczy pociągnąć drugą stronę do korzystnego dla obu stron porozumienia się poza salą sądową?
 • Jak w praktyce skutecznie wezwać drugą stronę do podjęcia negocjacji? Sformułowania w korespondencji formalnej, które sprawią, że Twoje wezwanie nie zostanie pominięte, bo wiązałoby się z konkretnymi konsekwencjami prawnymi dla strony przeciwnej.
 • Kiedy i z jakich względów natury prawnej i finansowej korzystniej dla stron jest porozumieć się poza salą sądową, a w jakich przypadkach zalecane jest skierowanie sprawy do sądu?
 • Jak sformułować propozycję ustanowienia służebności i przygotować operat szacunkowy, aby szybko dojść do korzystnego dla obu stron porozumienia?
 • Na co może powołać się właściciel próbując zablokować budowę bądź przeróbkę inwestycji przesyłowej? Sytuacje, w których opinie właściciela i jego biegłego są zasadne mimo że inwestycje celu publicznego są rzadko możliwe do zblokowania.
3. Jak zabezpieczyć interes stron w przypadku: zmiany przeznaczenia urządzeń przesyłowych, zasiedzenia, ustania, przeniesienia służebności na inny podmiot, zniesienia i wygaśnięcia?
 • Zasiedzenie – jakie warunki musi spełnić przedsiębiorstwo przesyłowe, aby udowodnić działanie w dobrej wierze gdy brak tytułu prawnego do korzystania ze służebności?
 • Jakie okoliczności mogą powodować oddalenie wniosku o ustanowienie służebności w odniesieniu do zaszłości inwestycyjnych? Konstytucyjna ochrona własności prywatnej a decyzje administracyjne ograniczające prawo własności – kontrowersje, najnowsza linia orzecznicza i praktyczne konsekwencje dla obu stron
 • Jakie przesłanki zasiedzenia są akceptowane jako zasadne przez sądy wg najnowszej linii orzeczniczej z 2016 roku?
 • Jakie „straszaki” bywają używane przez przedsiębiorstwa przesyłowe względem właścicieli, aby nie dopuścić do niekorzystnej dla siebie rozprawy sądowej?
 • Kiedy właściciel może domagać się zniesienia służebności przesyłu – warunki konieczne
 • Kiedy sąd może zdecydować o ustaniu służebności przesyłu?
 • W jaki sposób skutecznie zapobiegać przedawnieniom spraw dotyczących służebności przesyłu – skuteczne zabiegi proceduralne, które zatrzymują bieg przedawnienia
4. Zabezpieczenie interesu stron przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia i odszkodowania z tytułu służebności przesyłu.
 • Jak w praktyce udowodnić szkodę lokalizacyjną, która jest podstawą do zasądzenia odszkodowania?
 • Aktualizacja Standardu Wyceny „Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”, który w zmienionej treści jest zalecany do stosowania przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych od 1 stycznia 2017 r. – co oznacza ta zmiana dla właścicieli nieruchomości i urządzeń przesyłowych?
 • Jak sąd ustala wysokość wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu w obliczu bardzo ogólnego brzmienia wytycznych w kodeksie cywilnym – na co mogą liczyć strony sporu i jak skutecznie argumentować wysokość kwoty?
 • W jakich sytuacjach prawo do wynagrodzenia ulega przedawnieniu?
 • Kiedy użytkownik wieczysty gruntu ma prawo ubiegać się o odszkodowanie bądź wynagrodzenie?
5. Najnowsze orzecznictwo i wnioski z postępowań sądowych dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorstw przesyłowych
 • Katalog instrumentów prawnych, z jakich skutecznie korzystały przedsiębiorstwa przesyłowe w przypadku odmowy właściciela gruntu na rozpoczęcie prac budowlanych w 2016 roku.
 • Powierzchnia pasów eksploatacyjnych (technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych) i pasów negatywnego oddziaływania sieci a zasądzana wysokość wynagrodzenia – analiza wyroków sądów z 2016 roku
 • Powierzchnia pasów eksploatacyjnych (technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych) i pasów negatywnego oddziaływania sieci a zasądzana wysokość wynagrodzenia – analiza wyroków sądów z 2016 roku
 • Przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości – jakie jest najnowsze podejście sądów?
 • Aktualne podejście sądów do możliwości zaliczania okresu poprzednika do czasu zasiedzenia
 • Analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary – jakie strategie były skuteczne, a jakie nie w 2016 roku?

Szczegóły

Typ produktu Szkolenie / Warsztat
Informacje techniczne

Miejsce i Termin

29.05.2017r. Poznań
Omega
ul. Dąbrowskiego 79

30.05.2017r. Katowice
Europrofes
ul. Stawowa 10

31.05.2017r. Warszawa
Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A

Koszt uczestnictwa:

Koszt udziału 1 osoby w warsztatach wynosi 999 zł + VAT. Podana cena uczestnictwa w szkoleniu dotyczy jednej osoby i obejmuje materiały seminaryjne, napoje oraz lunch. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Warsztaty odbywają się w godzinach 10:00-17:00.

Warunki uczestnictwa Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. oraz z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.