Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności . Warunki dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.
BHP i produkcja Jak sporządzać, aktualizować i weryfikować karty charakterystyk substancji i mie...

Jak sporządzać, aktualizować i weryfikować karty charakterystyk substancji i mieszanin chemicznych wg najnowszych wymogów na 2017 rok

Szkolenie / Warsztat

Najnowsze obowiązki przedsiębiorców i służb BHP w związku z opracowywaniem procedur zwiększających bezpieczeństwo

Opcje zakupu

Stock state icon Dostępność: Ograniczona ilość
Price icon Cena: Netto

Jeżeli:

 • Musisz wiedzieć, jak zgodnie z najnowszymi wytycznymi wynikającymi ze sprostowania do rozporządzenia 2015/830 przygotowywać i aktualizować karty charakterystyki substancji chemicznych i mieszanin
 • Chcesz wiedzieć, jak po zakończeniu okresu przejściowego od 1 czerwca 2017 r. przygotowywać karty charakterystyki, które będą 100% zgodne z załącznikami do rozporządzenia (UE) 2015/830
 • Musisz wiedzieć, jak poprawnie i zgodnie z najnowszymi wymogami klasyfikować i znakować chemikalia, aby mieć pewność, że dokumentacja jest kompletna i nie zostanie zakwestionowana w czasie kontroli
 • Jesteś odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników mających styczność z chemikaliami i do Twoich obowiązków należy wdrażanie procedur BHP minimalizujących ryzyko oddziaływania substancji chemicznych

To nie może zabraknąć Ciebie na jedynych tak praktycznych warsztatach z przygotowywania, weryfikacji kart charakterystyk oraz zapewnienia bezpieczeństwa w kontakcie z chemikaliami w zakładzie pracy!

z warsztatów wyjdziesz z:

 • Wykazem aktualnych wymagań na 2017 r. dotyczących procedury sporządzania i zmiany karty charakterystyk
 • Szczegółowym zestawieniem modyfikacji w karcie charakterystyki – przekonasz się, jak wygląda karta charakterystyki zgodnie z najnowszymi wytycznymi i według obowiązującego aktualnie formatu,
 • Konkretnymi informacjami dotyczącymi oznakowania substancji chemicznych, mieszanin oraz ich opakowań, a także ich transportu – dowiesz się, w jaki sposób i przy użyciu jakich piktogramów należy znakować substancje chemiczne w zależności od ich rodzaju i przeznaczenia,
 • Przykładowymi rozwiązaniami i procedurami z zakresu BHP, dzięki którym zwiększysz bezpieczeństwo swoich pracowników, którzy są narażeni na kontakt z substancjami chemicznymi lub ich mieszaninami.

Prelegent:

Karolina Kołdys
 
Doradca, chemik, biegły sądowy, wykładowca i trener na kursach, szkoleniach oraz warsztatach. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (chemia, dydaktyka chemii), Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (Ratownictwo chemiczne – identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń) oraz Politechniki Warszawskiej (Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa). Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID), morskiego (IMDG Code) i lotniczego (IATA DGR/ICAO TI). Ekspert ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN). Konsultant z zakresu magazynowania chemikaliów i towarów niebezpiecznych, inspektor ochrony przeciwpożarowej. Współpracuje z instytutami, jednostkami wojskowymi i przedsiębiorstwami z branży transportu i logistyki, przemysłu chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, paliwowo – energetycznego, elektrycznego i innymi. Współautorka patentu RP – Metoda produkcji nawozu organiczno- mineralnego (PL409787). Autorka książek, skryptów i publikacji specjalistycznych w czasopismach poświęconych problematyce chemii, transportu i BHP.

Program warsztatów

1. Karty charakterystyki - jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona po 1 czerwca 2017 r. karta charakterystyki i jak ją odczytać?
 • Kiedy dokładnie kończy się okres przejściowy w tworzeniu kart charakterystyki i jak przygotować się do jego zakończenia, skoro przepisy nie przewidują okresu karencji?
 • Wzór karty charakterystyki substancji chemicznych i mieszanin po 17 stycznia i 1 czerwca 2017 roku - jaki jest obowiązujący format kart substancji i w jaki sposób należy zmienić karty mieszanin do 1 czerwca 2017?
 • Kto jest zobowiązany do przygotowania scenariusza narażeń i gdzie należy zamieścić taką informację?
 • Procedura przygotowania prawidłowej karty charakterystyki krok po kroku, z uwzględnieniem wszystkich etapów tworzenia karty.
2. Substancje chemiczne stosowane w zakładzie pracy - najnowsze wytyczne w zakresie zasad bezpieczeństwa, oceny ryzyka, badań i pomiarów czynników szkodliwych
 • Co musi zawierać dokumentacja dotycząca czynników chemicznych stosowanych w zakładzie pracy, aby nie narazić pracodawcy na dotkliwe kary w przypadku kontroli? Lista kontrolna.
 • Co ile należy przeprowadzać badania i pomiary szkodliwych czynników chemicznych? W jaki sposób prowadzić ich rejestr, jak archiwizować wyniki badań i pomiarów i kiedy należy udostępniać je inspektorom PIP i PIS oraz innym organom?
 • Jak często należy kierować pracowników na badania kontrolne i jaka powinna być wzorcowa profilaktyka przeciwdziałania chorobom zawodowym w środowisku pracy z substancjami i mieszaninami chemicznymi? Jak dokumentować takie działania?
 • Jak przeprowadzić właściwą ocenę ryzyka chemicznego w zależności od rodzaju substancji chemicznych i ich mieszanin stosowanych w zakładzie pracy?
 • Działania BHP, które zwiększają bezpieczeństwo pracowników mających kontakt z substancjami chemicznymi. Jakie są obowiązkowe procedury, które koniecznie należy zastosować, a jakie działania są uznawane przez PIP za rekomendowane?
 • Lista kontrolna, dzięki której zweryfikujesz poziom bezpieczeństwa swoich pracowników narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi i mieszaninami niebezpiecznymi i nie będących niebezpiecznymi.
3. Najnowsze obowiązki związane z klasyfikacją, oznakowaniem i opakowaniem substancji chemicznych zgodnie z wytycznymi na 2017 rok
 • Jak prawidłowo klasyfikować substancję lub mieszaninę ze względu na właściwości fizyczne, zagrożenia dla zdrowia człowieka i zagrożenia dla środowiska?
 • Jakie są wytyczne dotyczące oznakowań, m.in.: rurociągów, pojemników i zbiorników, których zawartość często jest zmieniana?
 • Jakie są aktualne przepisy dotyczące opakowań transportowych?
 • Które substancje chemiczne muszą być wyposażone w dodatkowe zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci lub posiadające dodatkowe zabezpieczenia?
 • Jakie są obowiązujące kary za nieprzestrzeganie wymogów lub błędne oznakowanie mieszanin niebezpiecznych oraz mieszanin nie będącymi mieszaninami niebezpiecznymi lub braku aktualizacji informacji na etykietach?
 • Jakie są szczególne obowiązki importerów i producentów substancji stwarzających zagrożenie wprowadzanych do obrotu w postaci własnej lub jako składnik mieszaniny?
4. Jakie kary i z jakich organów mogą zostać nałożone na przedsiębiorców za nieprzestrzeganie przepisów?
 • Jakie organy i instytucje są uprawnione do przeprowadzenia kontroli i jaki może być zakres w 2017 roku?
 • Przebieg kontroli na przykładzie organów inspekcji pracy - jak wyglądają procedury kontroli, kto jest upoważniony do jej przeprowadzenia, jakie obowiązkowe dokumenty należy przedstawić inspektorowi pracy?
 • Mandaty, grzywny i kary w tym ograniczenia lub pozbawienia wolności - w jakich sytuacjach i przez kogo może zostać nałożona kara za naruszenie przepisów?
 • Kiedy można nie podpisać protokołu z kontroli oraz odmówić przyjęcia mandatu, w jakim czasie i formie możliwe jest wniesienie zastrzeżeń, jak skutecznie pisać i uzasadniać odwołanie?
5. WARSZTAT SPECJALNY - JAK CZYTAĆ KARTĘ CHARAKTERYSTYKI?

Prelegent szczegółowo wyjaśni, jakie elementy powinna zawierać karta sporządzona zgodnie z nowymi przepisami, jak wykorzystać obligatoryjne informacje do przygotowania procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom, a także przedstawi, które części karty powinny zostać "przeniesione" do innych dokumentów zabezpieczających przez ryzykiem związanym z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy

Szczegóły

Typ produktu Szkolenie / Warsztat
Informacje techniczne

Miejsce i Termin

26.05.2017 r. Kraków
Hotel Campanile Kraków
ul. św. Tomasza 34

29.05.2017 r. Warszawa
Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A

30.05.2017 r. Poznań
Omega
ul. Dąbrowskiego 79

Koszt uczestnictwa:

Koszt udziału 1 osoby w warsztatach wynosi 999 zł + VAT. Podana cena uczestnictwa w szkoleniu dotyczy jednej osoby i obejmuje materiały seminaryjne, napoje oraz lunch. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Warsztaty odbywają się w godzinach 10:00-17:00.

Warunki uczestnictwa Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. oraz z akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych.